ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

หลักสูตรเรียนรู้เพื่อค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นและนำมารับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีความหมาย

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่เน้นกระบวนการรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ด้วยการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแบ่งปันข้อมูล ร่วมออกความเห็นอย่างแข็งขัน โดยมีกระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ โดยรับฟังผู้เข้าร่วมเรียนอย่างใจกว้าง บนฐานของมิตรไมตรีและทุกฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน เน้นให้ผู้ร่วมเรียนได้สำรวจใคร่ครวญชีวิตเพื่อรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้เท่าทันสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในโลกธรรมชาติ 

หลักสูตรปัจจุบัน 
รุ่นที่ 2: ธันวาคม 2562- พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรที่ผ่านมา รุ่นที่ 1: กันยายน 2561 – กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 1 

ส.ศิวรักษ์ มองวิกฤตปัจจุบัน เหลียวหลังแลหน้า อนาคตเป็นไฉน Live สดผ่าน Facebook ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ชมตอนอื่นๆ ได้ที่ บทความ/สื่อ พิเคราะห์สังคมไทย 101 เพิ่มเติม

ชมตอนอื่นๆ ได้ที่ บทความ/สื่อ พิเคราะห์ขบวนเปลี่ยนแปลงสังคม 101​

สนใจเข้าร่วม :

ติดต่อ พรพิมล สันทัดอนุวัตร (เจน) 086-406-5750

อีเมล: newparadigmleague@gmail.com
เว็บไซต์: www.กระบวนทัศน์ใหม่.net >>> https://bit.ly/2YT280h
FB: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership
https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership

 อย่าพลาดโอกาสพิเศษที่จะเรียนรู้ในหลักสูตร ผูึ้นำกระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเกือบสุดท้ายของหลักสูตรแล้ว 

โดยแต่ละวิชา มีรายละเอียดหัวข้อ วันเวลา สถานที่ และวิทยากรที่รอบรู้ ตามในโปสเตอร์ 

 FB: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership

• พลังสติเป็นฐานสำคัญที่สุดของการคิดให้ชัดและตัดสินใจอย่างเฉียบคม
• สติเปิดทางให้เรามองประเด็นต่างๆจากมุมมองที่เอาตนเอง เป็น ศูนย์กลางน้อยลง

เราจะได้ฝึกทั้งที่เป็นรูปแบบแน่นอนและฝึกแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้ทดลองฝึกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเลือกที่ถูกจริตนิสัยของเราสำหรับการฝึกเป็นประจำ อ่านรายละเอียดและวิธีสมัครเข้าร่วม

ภาพรวมของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่​

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่เน้นกระบวนการรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ด้วยการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแบ่งปันข้อมูล ร่วมออกความเห็นอย่างแข็งขัน โดยมีกระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ โดยรับฟังผู้เข้าร่วมเรียนอย่างใจกว้าง บนฐานของมิตรไมตรีและทุกฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน เน้นให้ผู้ร่วมเรียนได้สำรวจใคร่ครวญชีวิตเพื่อรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้เท่าทันสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในโลกธรรมชาติ

เนื้อหาหลักสูตรทั้ง 7 หมวดวิชา

 • หมวดรู้จักตนเอง
 • หมวดรู้จักความรัก
 • หมวดรู้จักความงาม
 • หมวดรู้จักและรักธรรมชาติ
 • หมวดรู้จักสังคม
 • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม
 • หมวดรู้จักความรู้

เราเชื่อว่า

หากผู้นำรุ่นใหม่เชื่อมั่นและรู้จักฝึกฝนขัดเกลาตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางลง และเพื่อค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตน ด้วยจิตสำนึกที่จะนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้ส่วนรวมอย่างชนิดรู้เท่าทันโครงสร้างอันอยุติธรรมในสังคม แล้ว ไม่ว่าจะไปทำหน้าที่ในตำแหน่งแห่งไหนของสังคม ความแข็งแกร่งจากการฝึกฝนย่อมเอื้อให้เขาและเธอเหล่านั้น กลายเป็นผู้ผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

คุณคือผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่​

ผู้เหมาะสมเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

 • เยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความใฝ่ฝันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ปรารถนาจะทำงานเพื่อคนตกทุกข์ได้ยาก
 • ต้องการหาความหมายชีวิตที่มากกว่าการหาทรัพย์ อำนาจ ชื่อเสียง อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรได้ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 80% ของเวลาเรียน