กระบวนกร

สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ “ปัญญาชนสยาม” และนักคิด นักประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใด จนได้รับ รางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล (Alternative Nobel) หรือ “รางวัลสัมมาอาชีวะ” ในปี พ.ศ. 2538

ประชา หุตานุวัตร

ประชา หุตานุวัตร เป็นนักเรียน นักเขียน นักแปล และกระบวนกร สนใจเชื่อมโยงการเจริญสติ กับการทํางานเพื่อสังคมตั้งแต่วัยต้น และฝึกตนด้านนี้มากกว่า 4 ทศวรรษ

วราภรณ์ หลวงมณี

วราภรณ์ หลวงมณี หรือ อ้อย เธอเป็นกระบวนกรที่ทำงานส่งเสริมเด็กและเยาวชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งเด็กในระบบและที่หลุดมาอยู่นอกระบบ ผู้ที่เชื่อว่า แรงบันดาลใจเป็นอำนาจจากภายในที่ผลักดันให้พวกเขาทำด้วยตัวเขาเอง มีพลัง มีความสุข เห็นคุณค่า พอเห็นคุณค่าตัวเอง ทำให้เห็นคุณค่าคนอื่นได้ด้วย และเคยเป็นนักจัดระบบชุมชน ทำงานวิจัยชุมชน ฝึกสติเป็นวิถี