ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาภาวะการนำด้วยพุทธกระบวนทัศน์

ผู้ประสานงาน

                  คุณพรพิมล สันทัดอนุวัตร (เจน) 

                  มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ระหว่างซอยเจริญนคร 20 – 22 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 

โทรศัพท์: 086-4065750
Email:     newparadigmleague@gmail.com
FB: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm Leadership