รู้จักเรา

นิยามกระบวนทัศน์ใหม่

. มนุษย์มีศักยภาพที่จะฝึกฝนตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ในทางความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะทำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมายยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาปัจเจกภาพของตนอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่เน้นความเห็นแก่ตัวและประโยชน์ตนเหนือทุกสิ่ง ดังแนวโน้มที่เป็นในปัจจุบัน

ข. ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การลดอัตตาตัวตนลงตามลำดับ อันจะช่วยให้ชีวิตเบาสบาย แทนที่จะตามสนองตัณหาอุปาทาน ที่จะทำให้ชีวิตหนักหน่วงด้วยความเครียดและความทุกข์อันไม่มีสิ้นสุด

ค. มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยและเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน ทุกสรรพสัตว์มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่และมีคุณค่าในตนเอง มนุษย์ควรอยู่อย่างเป็นมิตรกับทุกสิ่ง และมนุษย์สามารถนำธรรมชาติมารับใช้ตนเท่าที่จำเป็นสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงาม และรู้จักใช้ธรรมชาติอย่างทะนุถนอม

ง. มนุษย์มีแรงปรารถนาจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตา มากกว่าการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเอาชนะกัน ความกรุณาจะเป็นแรงจูงใจสำคัญให้มนุษย์ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อตนและสรรพสัตว์

จ. ความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ วัดกันที่คุณภาพชีวิตของปัจเจกชน เช่น การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนด้วยความเมตตากรุณา ความสงบสุข สังคมที่มีความยุติธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุล ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้วัดกันที่การพัฒนาเทคโนโลยีและการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด