รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

หมวดรู้จักสังคม

ขอเชิญชวนนักแสวงทุกรุ่น ผู้ใฝ่หาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าร่วมเรียนรู้เพื่อ

รู้จักสังคม

(ส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

 

สังคมสมัยใหม่เป็นองคาพยพที่ซับซ้อน ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ การตัดสินใจของผู้ทรง อำนาจเพียงไม่กี่คนในซีกโลกหนึ่ง อาจจะมีผลกระทบใหญ่โตต่อคนจำนวนมหาศาลในอีกซีกโลก หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

ปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นในสังคม ไม่ว่าดีหรือร้าย อาจจะมาจากโครงสร้างบางอย่างที่เรา มองไม่เห็นได้ง่ายๆ  ลึกลงไปอีก โครงสร้างนั้น ๆ อาจจะมาจากชุดความคิดความเชื่อชุดหนึ่งของสังคม ที่เราไม่ได้สำรวจตรวจตราอย่างลึกซึ้ง อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราด้วยซ้ำไป ที่พยุงให้สังคมเป็นอยู่อย่างที่มันเป็น แบบที่เราไม่ได้ชอบใจ สถาบันที่ทรงอำนาจในสังคมต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงรูปธรรมขององค์กรที่มีหน้าที่บางอย่างเท่านั้น แต่สถาบันนั้นๆ ยังแฝงไว้ด้วยระบบคุณค่าบางอย่าง ที่ผลิตซ้ำปรากฏการณ์ ทางสังคมครั้งแล้วครั้งเล่า

ในหมวดนี้คือการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบันเพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของสถาบันต่างๆ  ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน และขัดขวางต่อความเป็นธรรมในสังคม โดยหวังว่าเมื่อเราพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคมก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบไหน ชุดความคิดแบบไหน

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ รวมถึงรู้จักการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลกโดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลกและ ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก และขบวนการทางสังคม ฯลฯ

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่หมวดรู้จักสังคมเรียนทั้งหมด 10 ชุดการเรียนรู้ ดังนี้

 

  1. วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน

วันที่ 23-24 พ.ค. 63 โดย ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์  ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี
ราคา 2,400 บาท 
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. พิเคราะห์สังคมไทย

วันที่ 30-31 พ.ค. 63 โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ กษิดิศ อนันทนาธร
ราคา 2,400 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ความล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยไทยและทางออก

วันที่ 27-28 มิ.ย.63 โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ และ สันติสุข โสภณสิริ (TBC)
ราคา 2,400 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. เพศวิถีกับความยุติธรรมทางสังคม

วันที่ 25-26 ก.ค. 63 โดย ชัยยันต์ ชัยพร และ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (TBC)
ราคา 2,400 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 29-30 ส.ค. 63 โดย รัชนี ธงไชย และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์(TBC)
ราคา 2,400 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจในสังคมไทย

วันที่ 12 กันยายน 2563 โดย บำรุง คะโยธา ไมตรี จงไกรจักร และ พีรพล พัฒนพีระเดช (TBC) ดำเนินรายการโดย วราภรณ์ หลวงมณี
ราคา 1200 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ความล่มสลายและความหวังของสังคมชนบทไทย

วันที่ 13 ก.ย. 63 โดย ศิวโรฒ จิตนิยม และ คำเดื่อง ภาษี
วราภรณ์ หลวงมณี ดำเนินรายการ
ราคา 1,200 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการประชาสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 10 ต.ค. 63  โดย ปรีดา คงแป้น ศิริพร ฉายเพ็ชร และ ประยงค์ ดอกลำไย (TBC)
ราคา 1,200 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ธุรกิจเพื่อสังคมและระบบนิเวศน์

วันที่ 10 ต.ค. 63 โดย ศิวโรฒ จิตนิยม(TBC) และ ทนงศักดิ์  หุตานุวัตร
ราคา 1,200 บาท
สถานที่   เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

ค่าใช้จ่าย

ราคาเต็ม16,800 บาท ลดเหลือ 15,500 บาท สำหรับผู้เรียนทุกชุดเรียนรู้ของหมวดนี้เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอน และมีอาหารว่างบริการ

หรือสามารถสมัครเรียนเฉพาะชุดการเรียนได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์  ให้ค่ากับการสนใจจริง พร้อมจะฝึกฝนตนเอง

 

สมัครได้ที่ https://bit.ly/2lSsHEb

 

สอบถามเพิ่มเติม:

ผู้ประสานงานพรพิมล  สันทัดอนุวัตร (เจน) 
โทรศัพท์ 086-4065750

Email:
newparadigmleague@gmail.com

 

หมายเหตุ TBC (to be confirmed)