รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

หมวดรู้จักความรัก

ขอเชิญชวนนักแสวงทุกรุ่น ผู้ใฝ่หาความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้ง เข้าร่วมเรียนเพื่อ

รู้จักความรัก

(ส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

 

สุขทุกข์ของมนุษย์เรานั้น ขึ้นอยู่มากเหลือเกินกับความสามารถในการคบคน ทั้งคนใกล้ชิดในครอบครัว ขยับออกไปถึงเพื่อนร่วมเรียน เพื่อนร่วมงาน และขยายกว้างออกไป

เรื่องน่าเศร้าสำหรับสังคมสมัยใหม่ก็คือ การเติบโตในสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน ได้บั่นทอนความสามารถในการคบคนของเราลง เหลือเพียงการคบคนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเราเป็นหลัก

แต่มิตรภาพมีความหมายมากกว่านั้นมากมาย สัมพันธภาพที่มีความหมาย มีส่วนสำคัญยิ่งนักที่จะทำ ให้ชีวิตมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ พระพุทธองค์ถือว่า กัลยาณมิตรนั้นสำคัญนักหนาของชีวิตที่ดีงาม

การเรียนรู้หมวดนี้ เราจะได้เรียนรู้ที่จะคบคนชนิดที่ไปพ้นการแก่งแย่งแข่งขันและการหาผล ประโยชน์จากกัน รวมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้อำนาจ “ร่วม” แทนการใช้อำนาจ “เหนือ” บนฐานของการแบ่งปันและความเมตตากรุณา

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้งการฟังอย่างลึกซึ้งการสื่อสารด้วยความกรุณาการจัดการความขัดแย้งโดยคำนึงถึงทุกข์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจความกล้าที่จะยอมรับความเปราะบางของชีวิตและเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้อื่นมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ของงานเฉลิมฉลองร่วมกันผ่านดนตรีศิลปะและพิธีกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในเรื่องที่ลึกซึ้งได้ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพของผู้เรียนกับคนที่เกี่ยวข้องด้วย

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่หมวดรู้จักความรักเรียนทั้งหมด3ชุดการเรียนรู้ ดังนี้

 

  1. สร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยาณมิตรและการรู้จักธาตุหลักประจําตน

วันที่ 20 – 24 ธ.ค. 62 โดย วราภรณ์ หลวงมณี พรพิมล สันทัดอนุวัตร
ราคา     6,000 บาท
สถานที่ สวนเสียงไผ่ ทาวน์อินทาวน์

 

  1. การสื่อสารด้วยความกรุณา

วันที่ 21-23 ก.พ.63 โดยไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และคณะ
ราคา     3,600 บาท
สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

  1. ประชาธิปไตยเชิงลึกกับการคลี่คลายความขัดแย้ง (Process Work)

วันที่ 12-16 มี.ค. 63 โดย ชาญชัย  ชัยสุขโกศล และ อัจฉรีย์  อําไพกิจพาณิชย์
ราคา     6,000 บาท
สถานที่ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

 

ค่าใช้จ่าย

          จำนวน 15,600 บาท ตลอดชุดการเรียนของหมวดนี้เพื่อเป็นค่าการเรียนการสอน และมีอาหารว่างบริการ

          หรือสามารถสมัครเฉพาะชุดการเรียนได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์  ให้ค่ากับการสนใจจริง พร้อมจะฝึกฝนตนเอง

 สมัครได้ที่ https://bit.ly/2lSsHEb     

 

สอบถามเพิ่มเติม:

ผู้ประสานงาน พรพิมล  สันทัดอนุวัตร (เจน) 
โทรศัพท์ 086-4065750
Email:
newparadigmleague@gmail.com