ตอน 4 – สร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยญมิตร (หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่)

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตอันประเสริฐ

สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งมีส่วนสำคัญยิ่งนักที่จะทำให้ชีวิตมีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรภาพที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ ดังนั้นมิตรภาพที่แท้จึงมีค่ากว่าความสำเร็จ

พระพุทธองค์ถือว่า กัลยาณมิตรนั้นสำคัญนักหนาของชีวิตที่ดีงาม หรือเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์

ชุดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยาณมิตร ภายใต้หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

กระบวนกร วราภรณ์ หลวงมณี และพายัพ แก้วเกร็ด

20-22 ธันวาคม 2562
—————————————————-

Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRw
เว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/