ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)

ชุดวิชานิเวศน์วิทยาแนวลึก (Deep Ecology)
———-
เป็นกระบวนการเปิดการรับรู้ธรรมชาติ ให้เวลากับการรับรู้นั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง (Deep Experience)

จนเกิดความรู้สึกรักและรู้คุณ (Gratitude) ตระหนักว่า “การที่เราอยู่ได้เพราะมีเธออยู่”

ประสบการณ์ใดๆ จะมีค่ามากขึ้นหากเรารู้จักตั้งคำถามเชิงลึก (Deep Questioning) กับประสบการณ์นั้น สัมผัสความรู้สึกความทุกข์ของโลก เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวเราที่อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เมื่อมนุษย์ขยับย่อมส่งผลต่อสรรพสิ่งอื่นๆ

เกิดการขยายขอบเขตความเข้าใจและมุมมองใหม่ เกิดพลังไปสู่การเคลื่อนไปข้างหน้า (Going Forth)

ด้วยมุมมอง ความคิดแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (The Grate Turning)

และเกิดพันธะสัญญาเชิงลึก (Deep Commitment)
———-
Facebook: https://www.facebook.com/NewParadigmLeadership/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUlBjcwE3aq4LJNN7sPSVRw
เว็บไซต์ กระบวนทัศน์ใหม่.net https://xn--12c8bfbc9bj7al5a2cq0vscuc.net/