ตารางหลักสูตร

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Dec
15
Tue
2020
วิถีกระบวนกร แบบต่อเนื่อง 21 วัน @ ครัวชมวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Dec 15 2020 – Jan 4 2021 all-day

กระบวนกร :
ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

มาแล้ว!! สำหรับหลักสูตรวิถีกระบวนกรที่ทุกคนรอคอย
#พิเศษ เมื่อสมัครคอร์สนี้ สามารถเข้าร่วมหลักสูตรอื่นได้ฟรี!

ท่านผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครมาได้ที่
https://forms.gle/qm6j6omVvqLgK2vS6

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
พรพิมล สันทัดอนุวัตร (เจน) 086-4065750
Email: newparadigmleague@gmail.com


 

วิถีกระบวนกร

ฝึกจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพลังชีวิต

Mindful Facilitationfor Empowerment and Transformation

(Training of Trainers)

กระบวนกร

                หมายถึง ผู้สร้างและดำเนินกิจกรรมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งผู้เรียนและกระบวนกรร่วมเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกัน ต่างจากวิทยากรที่เป็นผู้ให้ความรู้

 

วิถี

                หมายถึง ศาสตร์และศิลป์สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีพลัง และเกิดการเรียนรู้เชิงลึกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือองค์กร

 

                โปรแกรม 21 วันของการฝึกตนและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มข้นนี้จะเต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมีความหมายกับชีวิตอย่างแท้จริง โดยที่คุณจะได้เห็นตัวคุณเองในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จัก คุณจะเกิดความมั่นใจที่ลึกซึ้งในการดำรงชีวิตและทำหน้าที่การงาน คุณจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองและสามารถนำมันออกมารับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีความหมาย คุณจะได้ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้คนอย่างมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ

ถ้าคุณเป็นครูอาจารย์อยู่แล้ว คุณจะเดินกลับเข้าห้องเรียนด้วยพลังอย่างใหม่ ที่นักเรียนนักศึกษาสามารถสัมผัสได้

ถ้าคุณเป็นกระบวนกร (Facilitator) อยู่แล้ว หรือเริ่มต้นเป็นกระบวนกร ความเชื่อมั่นของคุณจะหยั่งรากลึก  นำไปสู่การเพิ่มพลังให้แก่ผู้เรียน

ถ้าคุณเป็นคนหน้าใหม่ ผู้ไฝ่วิถีกระบวนกร คุณจะได้ฝึกจับหลักให้มั่น หยั่งรากสู่ภายใน ฝึกใช้ทักษะครั้งแล้วครั้งเล่า

ทุกท่านจะได้เดินทีละก้าวที่จะไว้ใจชีวิตและจักรวาล ท่านจะเชื่อมั่นตนเอง อย่างอ่อนน้อม และวางใจชีวิตและคนรอบ ๆ ตัวคุณอย่างมีสติ

 สิ่งที่จะเรียนรู้จะไม่ใช่เพียงเทคนิควิธีจัดกระบวนอย่างนั้นอย่างนี้ ที่สำคัญกว่าคือภาวะชีวิตภายใน(Being)และหลักคิด(Principles)ที่มั่นคงที่เป็นต้นธารของเทคนิควิธี(How to)

 

วันเวลาและสถานที่

15 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

ณ ครัวชมวาฬ บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์

 

กระบวนกรหลัก

                โดย ประชา หุตานุวัตร วราภรณ์ หลวงมณี

 

การเรียนรู้ชุดนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ต้องการเป็นกระบวนกรอย่างมีพื้นฐานแน่นทั้งหัวใจ หลักคิด และทักษะ
 • ครูผู้ต้องการให้ห้องเรียนของตนสร้างแรงบัลดาลใจและความเชื่อมั่นให้ผู้เรียน
 • ผู้ต้องการรู้จักตนเองและศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน
 • ผู้ต้องการฝึกภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อเพิ่มพลังให้คนที่ตนนำได้เติบโตไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

 

ป้าหมาย

                กระบวนการเรียนรู้ใน 21 วันนี้ จะช่วยให้ ครู นักฝึกอบรม กระบวนกร วิทยากรกระบวนการ ได้ก้าวผ่านการฝึกเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งด้านหัวใจ หัวสมอง และทักษะ เพื่อเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีสติ รู้เท่าทันตน ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะ ถึงพร้อมด้วยทักษะ และจับหลักคิดได้อย่างมั่นคง ว่าจะจัดการเรียนรู้อะไรอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ของผู้เรียนและผู้คนที่เกี่ยวข้อง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 1. ด้านทัศนคติเมื่อเรียนรู้ชัดนี้แล้ว ผู้เรียนจะ
  • มีสติ รู้เท่าทันตนเองมากขึ้น อยู่กับปัจจุบันขณะได้มากขึ้น ลดละอัตตาให้น้อยลงได้ตามลำดับ
  • หมั่นทบทวนใคร่ครวญตนเองอยู่เสมอ ยอมรับความจริงของตนเองด้วยใจเป็นกลางทั้งจุดอ่อนจุดแข็ง รวมถึงลักษณะเฉพาะของตน
  • รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เปราะบางได้ และเชื่อมันในตนเอง พร้อมกับมีความเข้มแข็งอยู่ภายใน พร้อม ๆ กันไป
  • พร้อมฟังคำวิจารณ์ น้อมรับคำท้าทาย
  • เชื่อในศักยภาพของทุกคน
  • เชื่อในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันถอดบทเรียน สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
  • เชื่อญาณหยั่งรู้ตนเองมากขึ้นตามลำดับ
 2. ด้านหลักคิดเมื่อเรียนรู้ชุดนี้แล้ว ผู้เรียนจะเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการต่อไปนี้ได้
  • หลักพื้นฐานการศึกษาแบบองค์รวม: การตัดสินใจคือการศึกษา ความสัมพันธ์คือการศึกษา การฝึกตนคือคือการศึกษา
  • หลักการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน สืบค้นร่วมกัน ถอดบทเรียนด้วยกันและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ โยงกับการคิดแบบองค์รวม
  • หลักเกี่ยวกับธรรมชาติของการรู้: ความรู้ ญาณหยั่งรู้ ความเห็น การตีความ การติดยึดความรู้ (ทิฏฐุปาทาน) ทฤษฎีความรู้สองแบบ ของอี เอฟ ชูม้าเกอ สัจจะของผู้สอนเป็นเพียงสมมติฐานของผู้เรียน
  • เคารพตน เคารพความหลากหลายในกลุ่ม
  • การหาสมดุลสมองกายใจในการเรียนรู้
  • คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ คิดแบบองค์รวมจัดระบบคิด จัดหมวดหมู่
  • การรู้จักตนเอง สติกับการลดอัตตา
  • กระบวนกรในฐานะผู้นำที่แท้
 3. ด้านทักษะ:เมื่อเรียนรู้ชุดนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถฝึกใช้ทักษะเหล่านี้เป็น
  • ทักษะพื้นฐาน10อย่างถามฟังพูดกระชับ สรุป ทวนคืน ถามเจาะ สังเคราะห์ประมวลการจัดหมวดหมู่ สันทนาการ และการใช้สื่อวิดีทัศน์
  • จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเช่น ใช้วงจรเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และถอดบทเรียน ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีต ใช้บทบาทสมมติและละครสั้น การสอนเนื้อหาหนักแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ
  • อ่านพลังกลุ่มประเมินกลุ่มจัดการกลุ่มเปลี่ยนแปลงออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะหน้า
  • รับมือกับผู้เรียนที่ท้าทายและรับมืออย่างมีสติและกรุณา
  • จัดกิจกรรมท้าทายกลุ่ม/กิจกรรมสร้างหมู่คณะ หลากหลายเช่นสี่เหลี่ยมแตก เดินตะปู ตีบอล ตาข่ายไฟฟ้า
  • จัดกิจกรรมรู้จักตนเองรู้จักเพื่อน เช่น ข้ามเส้น(ใช่ฉันเลย) บาโรมิเต้อ สี่ทิศที่ธาตุ
  • ใช้กิจกรรมพลังดาว สำหรับการวิเคราะห์สังคมเบื้องต้น
  • คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ
  • การรู้จักฟังอย่างลึกซึ้ง
  • นำภาวนาเบื้องต้น
  • สอนเป็นคณะ/ สอนกับคนอื่น
  • การพูดในที่สาธารณะที่เราไม่คุ้นเคย
  • ออกแบบการเรียนรู้

 

การเรียนอยู่ใน

 • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน และชนชั้นกลาง ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

วิถีกระบวนกรอันเป็นการเรียนชุดสุดท้ายนั้น คือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวด หมู่ ผู้เรียนจะได้นำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือจะได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานความรู้ของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร  มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม:

พรพิมล  สันทัดอนุวัตร (เจน)  086-4065750
Email: 
newparadigmleague@gmail.com

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่  

เว็บไซต์  www.กระบวนทัศน์ใหม่.net/
Facebook: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Leadership