ตารางหลักสูตร

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Jul
25
Sat
2020
เพศวิถีกับความอยุติธรรมทางสังคม @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Jul 25 – Jul 26 all-day

กระบวนกร : ชัยยันต์ ชัยพร (TBC) ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์(TBC)
* TBC (to be confirmed)

การเรียนชุดนี้อยู่ใน

  • หมวดรู้จักสังคม

หมวดนี้มุ่งหมายในผู้เรียนรู้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของ สถาบันต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคม ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบไหน ชุดความคิดแบบไหน

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ รวมถึงรู้จักการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก ขบวนการทางสังคม ฯลฯ

Aug
12
Wed
2020
วิถีกระบวนกร 2 @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Aug 12 – Aug 16 all-day

กระบวนกร : 
ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

การเรียนอยู่ใน

  • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน และชนชั้นกลาง ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

วิถีกระบวนกรอันเป็นการเรียนชุดสุดท้ายนั้น คือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวด หมู่ ผู้เรียนจะได้นำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือจะได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานความรู้ของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร  มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม:

ฐิตาภา พลสิทธิ์ (แหม่ม) 086-4654154
และปริสรา ทองน้อย  (ปุ้ย) 089-5684400

Email:
newparadigmleague@gmail.com

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่  

เว็บไซต์  www.กระบวนทัศน์ใหม่.net/
Facebook: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Leadership

Aug
29
Sat
2020
ความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Aug 29 – Aug 30 all-day

กระบวนกร :  รัชนี  ธงไชย (TBC)  นพ.วิชัย  โชควิวัฒน์ (TBC)

* TBC (to be confirmed)

การเรียนชุดนี้อยู่ใน

  • หมวดรู้จักสังคม

หมวดนี้มุ่งหมายในผู้เรียนรู้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของ สถาบันต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคม ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบไหน ชุดความคิดแบบไหน

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ รวมถึงรู้จักการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก ขบวนการทางสังคม ฯลฯ

Sep
12
Sat
2020
ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Sep 12 – Sep 13 all-day

ความสำเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอำนาจสังคมไทยที่ผ่านมา
กระบวนกร : บำรุง คะโยธา พีรพล พัฒนพีระเดช  ไมตรี  จงไกรจักร (TBC) 

ความล่มสลายและความหวังของสังคมชนบท
กระบวนกร : ศิวโรต จิตนิยม และคำเดื่อง ภาษี


* TBC (to be confirmed)

การเรียนชุดนี้อยู่ใน

  • หมวดรู้จักสังคม

หมวดนี้มุ่งหมายในผู้เรียนรู้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของ สถาบันต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคม ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบไหน ชุดความคิดแบบไหน

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ รวมถึงรู้จักการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก ขบวนการทางสังคม ฯลฯ

Sep
25
Fri
2020
วิถีกระบวนกร 3 @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Sep 25 – Sep 27 all-day

กระบวนกร : 
ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

การเรียนอยู่ใน

  • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน และชนชั้นกลาง ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

วิถีกระบวนกรอันเป็นการเรียนชุดสุดท้ายนั้น คือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวด หมู่ ผู้เรียนจะได้นำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือจะได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานความรู้ของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร  มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม:

ฐิตาภา พลสิทธิ์ (แหม่ม) 086-4654154
และปริสรา ทองน้อย  (ปุ้ย) 089-5684400

Email:
newparadigmleague@gmail.com

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่  

เว็บไซต์  www.กระบวนทัศน์ใหม่.net/
Facebook: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Leadership

Oct
10
Sat
2020
ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการประชาสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Oct 10 – Oct 11 all-day
ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการประชาสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการประชาสังคมไทยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา
กระบวนกร :  ประยงค์ ดอกลำใย (TBC) ปรีดา คงแป้น (TBC)   ศิริพร ฉายเพชร (TBC)


ธุรกิจเพื่อสังคมและระบบนิเวศน์
กระบวนกร : ศิวโรฒ จิตนิยม (TBC) ทนงศักดิ์ หุตานุวัตร

* TBC (to be confirmed)

 

การเรียนชุดนี้อยู่ใน

  • หมวดรู้จักสังคม

หมวดนี้มุ่งหมายในผู้เรียนรู้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของ สถาบันต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคม ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบไหน ชุดความคิดแบบไหน

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ รวมถึงรู้จักการวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคมและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก ขบวนการทางสังคม ฯลฯ

Oct
22
Thu
2020
วิถีกระบวนกร 4 @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Oct 22 – Oct 26 all-day

กระบวนกร :
ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

การเรียนอยู่ใน

  • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน และชนชั้นกลาง ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

วิถีกระบวนกรอันเป็นการเรียนชุดสุดท้ายนั้น คือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวด หมู่ ผู้เรียนจะได้นำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือจะได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานความรู้ของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร  มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม:

ฐิตาภา พลสิทธิ์ (แหม่ม) 086-4654154
และปริสรา ทองน้อย  (ปุ้ย) 089-5684400

Email:
newparadigmleague@gmail.com

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่  

เว็บไซต์  www.กระบวนทัศน์ใหม่.net/
Facebook: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Leadership

Nov
6
Fri
2020
ประมวลผลการเรียนรู้ @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา
Nov 6 – Nov 8 all-day
ประมวลผลการเรียนรู้ @ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา

กระบวนกร : ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

 

Dec
15
Tue
2020
วิถีกระบวนกร แบบต่อเนื่อง 21 วัน @ ครัวชมวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Dec 15 2020 – Jan 4 2021 all-day

กระบวนกร :
ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

การเรียนอยู่ใน

  • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน และชนชั้นกลาง ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

วิถีกระบวนกรอันเป็นการเรียนชุดสุดท้ายนั้น คือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวด หมู่ ผู้เรียนจะได้นำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือจะได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานความรู้ของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร  มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม:

ฐิตาภา พลสิทธิ์ (แหม่ม) 086-4654154
และปริสรา ทองน้อย  (ปุ้ย) 089-5684400

Email: 
newparadigmleague@gmail.com

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตรและดูตารางเรียนเพิ่มเติมได้ที่  

เว็บไซต์  www.กระบวนทัศน์ใหม่.net/
Facebook: ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Leadership