กระบวนการเรียนรู้

  • เรียนรู้แบบองค์รวม วิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบสหวิทยาการ ฝึกฝนความคิด จิตใจและร่างกายพร้อมๆ กันไป ด้วยเหตุนี้จึงเผยให้เห็นศักยภาพที่ถูกซ่อนเร้นไว้และพัฒนาต่อไปได้
  • เสวนาวิสาสะ กระบวนกร/ผู้เรียนเป็นมิตรที่ดีในการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ วิชาที่เรียนสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน
  • เรียนรู้แบบหมู่คณะ ร่วมมือ มีน้ำใจ
  • วัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาแต่บรรพชน เป็นส่วนสำคัญของการศึกษา
  • เสริมสร้างอำนาจ มั่นใจในทางที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักความเพียงพอ พร้อมจะให้บริการผู้อื่น เปี่ยมด้วยความหวังและมีความสุข
  • วางเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่การส่งเสริมพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • เน้นการศึกษาด้วยตนเอง ใคร่ครวญ จากประสบการณ์จริง ของชีวิตและศึกษาต่อไปตลอดทั้งชีวิต
  • ให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยความเที่ยงธรรมมากที่สุด
  • บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ

  วิธีการเรียนการสอน

วิธีการที่เราสนับสนุนวิธีการที่เราพยายามหลีกเลี่ยง
ก. เรียนรู้แบบองค์รวม วิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แบบสหวิทยาการ ฝึกฝนความคิด จิตใจและร่างกายพร้อมๆ กันไป ด้วยเหตุนี้จึงเผยให้เห็นศักยภาพที่ถูกซ่อนเร้นไว้และพัฒนาต่อไปได้

ก. แนวโน้มการเรียนรู้ที่จะเน้นที่สมอง แบ่งวิชาแบบแยกส่วน เยาวชนได้รับการพัฒนาเพียงด้านเดียว ด้วยเหตุนี้ศักยภาพมากมายจึงถูกซ่อนเร้นไว้

ข. เสวนาวิสาสะ กระบวนกร/ผู้เรียนเป็นมิตรที่ดีในการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ วิชาที่เรียนสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียนข. บรรยายอย่างยืดยาว   ผู้สอนทรงอำนาจ เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ถือตนเป็นผู้ที่รู้มากและพูดมาก 

ค. เรียนรู้แบบหมู่คณะ ร่วมมือ มีน้ำใจ

ค. เรียนรู้แบบปัจเจก แข่งขัน เห็นแก่ตัว
ง. วัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาแต่บรรพชน เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาง. ละทิ้งดูถูกวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบ ทอดกันมา
จ. เสริมสร้างอำนาจ มั่นใจในทางที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักความเพียงพอ พร้อมจะให้บริการผู้อื่น เปี่ยมด้วยความหวังและมีความสุขจ. สร้างปมด้อยว่าต้อยต่ำ ภาคภูมิใจเมื่อชนะ เด่นกว่าคนอื่น และมั่นใจปลอมๆกดข่ม ความรู้สึกด้อยไว้ ทะเยอทะยาน ไม่มีความพอใจในชีวิต  สิ้นหวังและท้อแท้เป็นประจำ
ฉ. วางเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่การส่งเสริมพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฉ. วางเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่การฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการผลิตลูกจ้าง และเทคโนแครท
ช. เน้นการศึกษาด้วยตนเอง ใคร่ครวญ จากประสบการณ์จริง ของชีวิตและศึกษาต่อไปตลอดทั้งชีวิตช. การศึกษาส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน พอเลิกเรียนหนังสือ ก็สิ้นสุดการศึกษา
ญ. ให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยความเที่ยงธรรมมากที่สุดญ. เน้นการท่องจำมากเกินไป
ฎ. บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติฎ. เน้นทฤษฎีมากเกินไป